(Thai) ภาพบรรยากาศงานเสวนา-แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณและพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย

(Thai) บรรยากาศการมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวดไทยลานนาและสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา

(Thai) บรรยากาศการมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา

(Thai) บรรยากาศการมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดสุดยอดนวดไทยลานนา

(Thai) พิธีมอบใบประกาศนียบัตรคณะกรรมการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล

(Thai) พิธีรับใบประกาศนียบัตรของสถานประกอบการและทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณและพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย

(Thai) ภาพบรรยากาศการประกวดขั้นตอนการล้างมือ

(Thai) ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา

(Thai) ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา

(Thai) บรรยากาศรอบคัดเลือกการประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา

(Thai) บรรยากาศรอบคัดเลือกการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา

(Thai) บรรยากาศพิธีเปิดงาน Lanna Expo วันที่ 23 มิถุนายน 2560

(Thai) บรรยากาศงานการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการนวดแผนไทย

(Thai) บรรยากาศงาน Lanna Expo วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

(Thai) บรรยากาศการประชุมวิชาการวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

Lanna Expo 2016

SUPPORT