เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ Lanna Health Hub

วิสัยทัศน์:

พัฒนาธุรกิจสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่สู่มาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งมีความโดดเด่นในการเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้บริโภค

คุณค่าร่วม:

S :Social Responsibility คือ สำนึกของความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตของคน

E :Engagement คือ การมีจิตวิญญาณของการให้บริการด้วยมาตรฐานแบบมืออาชีพอย่างแท้จริง

N :Network คือ การทำงานร่วมกัน ประสานความร่วมมือในการให้บริการอย่างมีคุณภาพระดับสากล

S :System คือ การพัฒนาอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงเป็นพันธมิตรตลอดโซ่อุปทาน

E :Expertise คือ การมุ่งพัฒนาความรู้ความชำนาญ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการทางวิชาชีพ และการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ:

 1. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรธุรกิจสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความเป็นมืออาชีพที่มีมาตรฐานโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน
 2. สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้/ภูมิปัญญาด้านการดูแลสุขภาพในท้องถิ่นและให้เกิดการนำมาใช้ในการสร้างความแตกต่างโดดเด่นในการบริการสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่
 3. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างพันธมิตรทั้งระดับความร่วมมือในการให้บริการและความร่วมมือด้านธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่

เป้าหมาย:

 1. บริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่มีมาตรฐานระดับสากล และมีความโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน
 2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงกว้างในภูมิภาคอาเซียน
 3. จังหวัดเชียงใหม่มีความโดดเด่นด้านการบริการแพทย์และแพทย์แผนไทย

 

ยุทธศาสตร์ภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจสุขภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่

 1. Concrete Strategy: การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ
 2. Advancetage Strategy: การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 3. Quality Strategy: การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม
 4. Linkage Strategy: การสร้างศักยภาพการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Concrete Strategy : การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ

หลักการ : มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาธุรกิจสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งระดับหน่วยองค์กรธุรกิจ และระดับพันธมิตรทางธุรกิจตลอดโซ่อุปทาน ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระบวนการบริการการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและการปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Advancetage Strategy : การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

หลักการ : มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่ธุรกิจบริการด้านสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างนวัตกรรมทันสมัย สร้างความแตกต่างโดดเด่นการมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว การทำให้เกิดความสะดวกสบายของลูกค้ารวมถึงการส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจและความเชื่อถือในวงกว้างด้วยการสร้างแบรนด์บริการด้านสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง(Consistency)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Quality Strategy : การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม

หลักการ : มุ่งเน้นการพัฒนา บริหารจัดการ และการติดตามควบคุม การให้บริการด้านสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีมาตรฐานระดับสากลที่เน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคม รวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Linkage Strategy : การสร้างศักยภาพการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ

หลักการ : มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายธุรกิจและการมีพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรในอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมกันเช่นท่องเที่ยวความงามกีฬาอาหารและยาเพื่อการเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาและบริหารจัดการบริการและธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนการสื่อสารเพื่อการสร้างแบรนด์ฯให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ปรารถนาโดยเฉพาะในระดับภูมิภาคอาเซียน อย่างต่อเนื่อง

 

การดำเนินการแบบบูรณาการ

เชียงใหม่จะเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชียด้วยความร่วมมือของเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา

llh

แนวคิดการออกแบบโลโก้

แนวคิดเนื่องมาจาก หม้อบูรณะฆฏะหรือหม้อดอกไม้สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาที่หมายถึงการบูชาพระพุทธเจ้า เป็นลวดลายที่นิยมใช้ประดับในวัดแถบวัฒนธรรมล้านนาดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบัน ถูกนำมาออกแบบใหม่เพื่อสื่อสารความเป็นองค์กรในแถบภาคเหนือมากมาย

ดอกไม้บนโลโก้ ซึ่งถูกออกแบบใหม่โดยดัดแปลงลวดลายดอกไม้จากวัดปงยางคก จังหวัดลำปาง ให้มีความเรียบง่ายมากขึ้น โดยโลโก้โดยรวมนั้นมี 5 สีก็เพื่อแสดงความหลากหลายของธุรกิจบริการสุขภาพด้านต่างๆ

คณะผู้บริหาร

 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 2. หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 3. หัวหน้างานธุรกิจสุขภาพ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 4. นายกสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่
 5. ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่
 6. ประธานชมรมโรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่
 7. ประธานชมรมทันตแพทย์เชียงใหม่
 8. นายกสมาคมไทยล้านนาสปา
 9. นายกสมาคมนวดแผนไทยเชียงใหม่
 10. ประธานชมรมโรงเรียนนวดไทยเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
 11. สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา
 12. ประธานเครือข่ายเครื่องสำอางสมุนไพรล้านนา
 13. ประธานชมรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
SUPPORT