เครือข่ายด้านธุรกิจสุขภาพภาคสมาคม/สมาพันธ์/ชมรม

ช่องทางการติดต่อ

หน่วยงาน ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ นางดวงสมร ไชยรัตน์ นายกสมาคม 089-6924445
สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ ศ.(เกียรติคุณ)พญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล ที่ปรึกษา 081-6813366, 053-801999ต่อ163-164
ชมรมโรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่ นพ.อำนวย ชิงชยานุรักษ์ ประธานชมรม 081-9982809
ชมรมทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ ประธานชมรม 081-6714004
สมาพันธ์สปาไทย น.ส.ชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์ 081-5955932
สมาคมไทยล้านนาสปา วัชรพงค์ กลิ่นปราณีต นายกสมาคม
ชมรมโรงเรียนนวดไทยเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ นางดวงสมร ไชยรัตน์ ประธานชมรม 089-6924445
สมาคมนวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายจงกล เศรษฐกร นายกสมาคม 080-6924445, 053-218632, 053-224197
สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา อ.วัลลภ เผ่าพนัส ประธานสมาพันธ์ 086-9197909, 053-203104
สมาคมการแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ นายชญานินทร์ บุญเลิศ นายกสมาคม
สมาคมแพทย์แผนไทยลำพูน(หริภูญชัย) นายกิตติ กิตติจารุวงศ์ นายกสมาคม
เครือข่ายชมรมเครื่อสำอางสมุนไพรล้านนา นายรัฐภัทร ศรีจันทร์กลัด ประธานชมรม 081-0349712
SUPPORT