แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
Vision
การแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย เป็นการดูแลสุขภาพทั้งสภาวะปกติ และสภาวะที่ผิดปกติหรือเป็นโรค โดยใช้ทฤษฎีความสมดุลของธาตุต่าง ๆ ในร่างกายและกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) หลักวิชาการของวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นำมาใช้อธิบาย ตามหลักวิชาการเวชปฏิบัติ

องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยล้วนเป็นผลสืบเนื่องจากการสะสมประสบการณ์ในการักษาโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยพิจารณาว่าจิตใจและอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์มีการทำงานที่สัมพันธ์และเป็นหนึ่งเดียว และยังสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงจักรวาล การแก้ปัญหาสุขภาพจึงใช้วิธีแบบองค์รวม (Holistic) ดังนั้น จึงเกี่ยวข้องกับปรัชญาความคิดที่ครอบคลุมไปถึงการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีชีวิตคนไทย

 

ความเป็นมาของการแพทย์แผนไทย

เชื่อกันว่าการแพทย์แผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากการแพทย์แบบอายุรเวทของอินเดีย โดยผู้ที่เป็นแพทย์แผนไทยทุกคนจะเคารพและยกย่องให้ท่านชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์อินเดียซึ่งเป็นแพทย์ประจำตัวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นบรมครูด้านการแพทย์แผนไทย

ในสมัยพุทธกาลครูแพทย์เล่าสืบต่อกันมาว่า หมอชีวก ได้ร่ำเรียนวิชาแพทย์ที่เมืองตักศิลา เมื่อเรียนจบ ได้ใช้วิชาแพทย์ช่วยเหลือรักษาผู้เจ็บป่วยจนมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่ยอมรับ และที่สำคัญท่านเป็นแพทย์ประจำตัวถวายการรักษาให้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ในราวปี พ.ศ. ๒๗๓ พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณะทูตออกเผยแผ่พุทธศาสนานิกายเถรวาท ไปยังดินแดนต่างๆ ๙ สาย สายหนึ่งมีพระโสณะและพระอุตระไปยังดินแดนสุวรรณภูมิ เชื่อกันว่าในคณะสมณะฑูตต้องมีคณะแพทย์เดินทางร่วมมาด้วย การแพทย์อินเดียจึงเริ่มเข้ามาสู่สุวรรณภูมิพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและได้ผสมกลมกลืนกับการแพทย์พื้นบ้านแบบดั้งเดิมของไทย และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

สถานประกอบการแพทย์แผนไทยพัฒนา

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพในการบริการของแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสมาพันธ์การแพทย์แผนไทย ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยเอกชน พ.ศ.2559 โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ประกอบไปด้วย เกณฑ์ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านการวินิจฉัยและการติดตามประเมินผล และด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

สาระน่ารู้
การเช็ดแหก เป็นการรักษาของคนพื้นบ้านล้านนา แยกออกเป็นการเช็ด และการแหก ซึ่งเรียกเพี้ยนมาจากคำว่าแถก ในการเช็ดจะใช้ใบไม้ในการเช็ด แต่ถ้าการแหกจะใช้ เขา เขี้ยว กระดูกเขาควายป่า,มีเขี...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่ดี เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกปีมิได้ขาด อยากจะทำฟันแก้ไขปัญหาช่องปากหรือแม้กระทั่งถ้าหากคุณเป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่จะต้องได้รับการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพ...
การตั้งถิ่นฐาน ในภูมิภาคอาคเนย์นี้ ตามหลักฐาน ในทางภาคเหนือเรา ที่แม่ฮ่องสอนพบว่ามีการอยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถึง 30,000 กว่าปีมาแล้ว ที่พบเป็นโครงกระดูก มนุ...
“การนวดตอกเส้นเป็นการรักษาที่คลายเส้นได้เร็วกว่าการนวด”*1 จากบทความการนวดตอกเส้น ของเว็ปไซต์ล้านนาคดีศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณะสุข โดยงานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ...
รางวัลคลินิกเเพทย์เเผนไทยพัฒนา 2559
สมาชิก
ฐานข้อมูลเครือข่ายแพทย์แผนไทย

ผู้ผ่านการอบรมโครงการพลิกโฉมเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์อัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ งบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
1 2 3 4 5
กลุ่ม 4
กลุ่ม 5

สถาบันผ่านการรับรอง

แพทย์แผนไทยกลุ่ม ก

แพทย์แผนไทยกลุ่ม ข

แพทย์แผนไทยกลุ่ม ค

แพทย์แผนไทยกลุ่ม (ประยุกต์)

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

E-book

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สื่อ/เอกสารเผยแพร่

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ภาพประชาสัมพันธ์ออนไลน์

17 18 19 20 21 22 23 24 25 7 6 8  

รูปแบบการจัดบริการคลินิกแพทย์แผนไทย

การนำโคกหนองนาโมเดลประยุกต์กับองค์ความรู้แพทย์แผนไทยในการจัดบริการคลินิกการแพทย์แผนไทย

                55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45    

การแพทย์แผนไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (Virtualization)

เกณฑ์คลินิกแผนไทย

   

คลิปวิดีโอ การจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการพลิกโฉมเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์อัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ งบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

กำหนดการ

 

สรุปถอดบทเรียนโครงการพลิกโฉมเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์อัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ งบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

SUPPORT