สถานประกอบการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
Vision
สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาLanna Thai Medical Federation
วิสัยทัศน์ “นำการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านล้านนา พัฒนาสู่สากล” พันธกิจ อนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริม วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนทั่วไป นโยบายและแผนงาน
  1. สร้างความเข้มแข็งให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยมาใช้ได้อย่างแท้จริง
  2. สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพของงานบริการ การเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดความไว้วางใจในการดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพร่างกาย ด้วยภูมิปัญญาของคนไทย
เป้าประสงค์ 1. ผลักดันให้มีการจัดตั้งโรงเรียนหรือสถาบันการเรียนการสอนแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านล้านนาขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดให้มีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบุคคลากรแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านล้านนาที่มีคุณภาพ โดยผู้เรียนสามารถสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 2. ผลักดันให้มีการจัดตั้ง สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้านล้านนาขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่แบบครบวงจร เพื่อเปิดบริการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 3. ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ยาสมุนไพร จัดทำคู่มือเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ 4. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูล และให้บริการข่าวสารด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ตลอดจนเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา 5. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ร่วมกันกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาในการดูแลสุขภาพของประชาชน  

อ.วัลภล เผ่าพนัส

ประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

Vision “Internationalize Thai Traditional and Thai Lanna Medicines” Missions We aim to preserve, protect, support the development of the research, as well as promote the local and professional knowledge in Thai traditional and Thai Lanna medicines to be widely accepted domestically and internationally and for the general public health benefits. Policies and Plans
  1. To build up and strengthen the sharing of the knowledge existed in Thai traditional knowledge in order to rise up its professional standard and practical applicability.
  2. To create the collaboration among all relevant public and private sectors in order to enhance the service quality, pedagogy, research, and development of the herbal products to reach the qualified and standardized level.
  3. To instill the value of trust among people in caring, protecting, and healing own health with the use of Thai traditional knowledge.
Purposes
  1. To actively support the establishment of Thai traditional and Thai Lanna medical institutions in the area of Chiang Mai Province for the higher systematic schooling process with the goals of producing the qualified human resources and labors in Thai traditional and Thai Lanna medicines professions at the stage of certified license as stated in Thai Traditional Medicines Act: 2013 (2556 BC).
  2. To actively support the establishment of Thai traditional and Thai Lanna clinics or hospitals in the area of Chiang Mai Province in the form of fully integrated service to provide the high quality of medical services to the patients.
  3. To actively support the establishment of herbs research center and the publications of Thai traditional and Thai Lanna medical knowledge and operations as the guidelines for professional treatment to the patients.
  4. To be the center in collecting all relevant knowledge, information, and news concerning Thai traditional and Thai Lanna medicines as well as to be the forum for exchanging the ideas and knowledge in the field.
To promote the public relations among relevant public and private sectors in order to enhance the level of trust to the public in applying Thai traditional and Thai Lanna medical knowledge for health care.
การแพทย์แผนไทยThai Traditional Medicine
การแพทย์แผนไทย เป็นการดูแลสุขภาพทั้งสภาวะปกติ และสภาวะที่ผิดปกติหรือเป็นโรค โดยใช้ทฤษฎีความสมดุลของธาตุต่าง ๆ ในร่างกายและกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) หลักวิชาการของวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นำมาใช้อธิบาย ตามหลักวิชาการเวชปฏิบัติ องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยล้วนเป็นผลสืบเนื่องจากการสะสมประสบการณ์ในการักษาโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยพิจารณาว่าจิตใจและอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์มีการทำงานที่สัมพันธ์และเป็นหนึ่งเดียว และยังสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงจักรวาล การแก้ปัญหาสุขภาพจึงใช้วิธีแบบองค์รวม (Holistic) ดังนั้น จึงเกี่ยวข้องกับปรัชญาความคิดที่ครอบคลุมไปถึงการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีชีวิตคนไทย   ความเป็นมาของการแพทย์แผนไทย เชื่อกันว่าการแพทย์แผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากการแพทย์แบบอายุรเวทของอินเดีย โดยผู้ที่เป็นแพทย์แผนไทยทุกคนจะเคารพและยกย่องให้ท่านชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์อินเดียซึ่งเป็นแพทย์ประจำตัวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นบรมครูด้านการแพทย์แผนไทย ในสมัยพุทธกาลครูแพทย์เล่าสืบต่อกันมาว่า หมอชีวก ได้ร่ำเรียนวิชาแพทย์ที่เมืองตักศิลา เมื่อเรียนจบ ได้ใช้วิชาแพทย์ช่วยเหลือรักษาผู้เจ็บป่วยจนมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่ยอมรับ และที่สำคัญท่านเป็นแพทย์ประจำตัวถวายการรักษาให้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ในราวปี พ.ศ. ๒๗๓ พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณะทูตออกเผยแผ่พุทธศาสนานิกายเถรวาท ไปยังดินแดนต่างๆ ๙ สาย สายหนึ่งมีพระโสณะและพระอุตระไปยังดินแดนสุวรรณภูมิ เชื่อกันว่าในคณะสมณะฑูตต้องมีคณะแพทย์เดินทางร่วมมาด้วย การแพทย์อินเดียจึงเริ่มเข้ามาสู่สุวรรณภูมิพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและได้ผสมกลมกลืนกับการแพทย์พื้นบ้านแบบดั้งเดิมของไทย และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน   สถานประกอบการแพทย์แผนไทยพัฒนา เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพในการบริการของแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสมาพันธ์การแพทย์แผนไทย ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยเอกชน พ.ศ.2559 โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ประกอบไปด้วย เกณฑ์ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านการวินิจฉัยและการติดตามประเมินผล และด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนThai Traditional Medicine is the health treatment for both usual and unusual conditions by using the theory of elements healthcare balancing and Anatomy; the medical scientific principle. The wisdom of Thai Traditional Medicine was gathered from the treatment experiences since the ancient time with the belief that body and mind is unite and influenced by environment, according to that the treatment should be holistic and it is relevant the philosophy of Thai Lifestyle.   History of Thai Traditional Medicine Thai Traditional Medicine was originated from Ayurveda – the traditional medicine of India. All traditional physicians are worshiped Jivaka Kumar Bhaccha – personal physician of Lord of Buddha  as “Supreme Master of Traditional Medicine”   Thai Traditional Medicine Institutions In order to gain more confident on service quality of Thai Traditional Medicine, Chiang Mai Provincial Public Health Office and Confederation Medicine Thailand have organized the service quality assessment for institutions in private sector in year 2016 by evaluating on place, people, diagnosis and follow-up and sustainable management.
สาระน่ารู้
การเช็ดแหก เป็นการรักษาของคนพื้นบ้านล้านนา แยกออกเป็นการเช็ด และการแหก ซึ่งเรียกเพี้ยนมาจากคำว่าแถก ในการเช็ดจะใช้ใบไม้ในการเช็ด แต่ถ้าการแหกจะใช้ เขา เขี้ยว กระดูกเขาควายป่า,มีเขี...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่ดี เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกปีมิได้ขาด อยากจะทำฟันแก้ไขปัญหาช่องปากหรือแม้กระทั่งถ้าหากคุณเป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่จะต้องได้รับการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพ...
การตั้งถิ่นฐาน ในภูมิภาคอาคเนย์นี้ ตามหลักฐาน ในทางภาคเหนือเรา ที่แม่ฮ่องสอนพบว่ามีการอยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถึง 30,000 กว่าปีมาแล้ว ที่พบเป็นโครงกระดูก มนุ...
“การนวดตอกเส้นเป็นการรักษาที่คลายเส้นได้เร็วกว่าการนวด”*1 จากบทความการนวดตอกเส้น ของเว็ปไซต์ล้านนาคดีศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณะสุข โดยงานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ...
รางวัลคลินิกเเพทย์เเผนไทยพัฒนา 2559
สมาชิก
สถานพยาบาลประเภทแพทย์แผนไทย
สถานพยาบาลประเภทแพทย์แผนไทยประยุกต์
SUPPORT