สถานประกอบการโรงเรียนสอนนวด-สปา และสถาบันสอนแพทย์แผนไทย
Vision
การศึกษาAcademics
เชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การนวดไทยทั้งในแบบการนวดแบบมาตรฐานของแต่ละภูมิภาคมีการผสมผสานหลายรูปแบบแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของการนวดไทยผู้เรียนพอใจในการได้เรียนรู้การนวดไทยไปพร้อมกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นภายใต้บรรยากาศของความเป็นกันเองและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สวยสดงดงามโรงเรียนนวดไทยภาคเอกชนของเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดตั้งเป็น "ชมรมโรงเรียนนวดไทยเอกชนเชียงใหม่" เพื่อสะดวกในการผสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิชาการนวดไทยให้ได้มาตรฐานสู่สากลปัจจุบันมีสมาชิกรวม 16 โรงเรียนได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้เรียนในแต่ละปีจะมีผู้เรียนมาจากส่วนต่างๆ ของประเทศทุกทวีปทั่วโลกเป็นสัดส่วนถึง 90%  

นางดวงสมร ไชยรัตน์

ประธานชมรมโรงเรียนนวดไทยเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai is known as a center of learning in both Thailand Massage Therapy standard model of each region. There are many styles to blend However, it remains a unique massage in Thailand learners with learning. Therapy Thailand with the local culture. Under the atmosphere of a friendly and beautiful natural environment Massage School of Chiang Mai, Thailand private sector. Have jointly organized a "private club Massage School of Chiang Mai Thailand" to facilitate the coordination between the public and private sectors. To develop The academic teaching massage Thailand to international standards. Current membership includes 16 schools licensed and accredited schools established by the Ministry of Education. And the Ministry of Health To provide assurance to the students. Each year there are students from different parts of the country all over the world, representing 90% of the learners.
สาระน่ารู้
สมาชิก
SUPPORT