การอบรมพัฒนาวิทยากรลงพื้นที่พัฒนาภาพลักษณ์สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพทย์ภูมิปัญญาไทย

ภาพบรรยากาศงานเสวนา-แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย

บรรยากาศการมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา

บรรยากาศการมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา

บรรยากาศการมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรคณะกรรมการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล

พิธีรับใบประกาศนียบัตรของสถานประกอบการและทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย

ภาพบรรยากาศการประกวดขั้นตอนการล้างมือ

ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา

SUPPORT