สถานประกอบการโรงพยาบาล สถานพยาบาล ทันตกรรม
Vision
โรงพยาบาลเอกชนPrivate Hospital
ชมรมโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนทั้งสิ้น 14 โรงพยาบาล โดยให้บริการผู้ป่วย นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดถึงมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub) มีนโยบายร่วมกันมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการบริการอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในการบริการต่อประชาชน มุ่งเน้นที่การพัฒนากระบวนการบริการและการรักษาพยาบาล ทำให้สามารถมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการได้ว่ารับการรักษาในโรงพยาบาลพยาบาล มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

นพ.อำนวย ชิงชยานุรักษ์

ประธานชมรมโรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่

Assembly of Chiangmai Private Hospital was founded since 1997 with 14 hospitals in private sector to serve Chiang Mai as a potential city of health care services by introduced modern medical equipment, new technology and medical specialists together with paramedical personnels. Adding to this high standard of medical resources is the outstanding services and quality care provided to patients and their relatives.
ชมรมทันตแพทย์Dental Association
ส่งเสริมการบริการด้านทันตกรรมของจังหวัดเชียงใหม่สู่ระดับสากล ศักยภาพ
  1. ส่งเสริมมาตรฐานคลินิกทันตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่
  2. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกและ หน่วยงานราชการ
  3. ประชาสัมพันธ์การตลาดให้กับสมาชิก
 

รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์

ประธานชมรมทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่

Promote Dental service and supply to achieve international quality. Potential
  1. Promote standard of Dental clinic in Chiang Mai.
  2. Exchange information for member and government.
  3. Provide marketing information for member.
สาระน่ารู้
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในการเลือกมาใช้บริการของผู้ป่วยชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ได้รับความนิยมนั้นมี 5 ประก...
รางวัลคุณภาพมาตรฐานคลินิกทันตกรรมในสถานพยาบาล ปี 2559
สมาชิก
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
คลินิค
SUPPORT