โรงพยาบาล สถานพยาบาล ทันตกรรม
Vision
โรงพยาบาลเอกชน

ชมรมโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนทั้งสิ้น 14 โรงพยาบาล โดยให้บริการผู้ป่วย นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดถึงมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub) มีนโยบายร่วมกันมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการบริการอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในการบริการต่อประชาชน มุ่งเน้นที่การพัฒนากระบวนการบริการและการรักษาพยาบาล ทำให้สามารถมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการได้ว่ารับการรักษาในโรงพยาบาลพยาบาล มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 

นพ.อำนวย ชิงชยานุรักษ์

ประธานชมรมโรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่

ชมรมทันตแพทย์

ส่งเสริมการบริการด้านทันตกรรมของจังหวัดเชียงใหม่สู่ระดับสากล

ศักยภาพ

 1. ส่งเสริมมาตรฐานคลินิกทันตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่
 2. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกและ หน่วยงานราชการ
 3. ประชาสัมพันธ์การตลาดให้กับสมาชิก

 

รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์

ประธานชมรมทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่

สาระน่ารู้
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในการเลือกมาใช้บริการของผู้ป่วยชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ได้รับความนิยมนั้นมี 5 ประก...
รางวัลคุณภาพมาตรฐานคลินิกทันตกรรมในสถานพยาบาล ปี 2559
สมาชิก
โรงพยาบาล
 • ชมรมโรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ.
 • โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล
 • โรงพยาบาลช้างเผือก (โดยบริษัทเทพปัญญาธุรกิจ จำกัด)
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
 • โรงพยาบาลลานนา
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
 • โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์
 • โรงพยาบาลเทพปัญญา
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล
 • โรงพยาบาลทันตกรรมเอเชียฟอร์จูน
 • คลินิกทันตกรรมฟอร์จูน (มหิดล)
 • คลินิกทันตกรรมฟอร์จูน (ห้วยแก้ว)
 • คลินิกวิรัช-กอบกุลทันตแพทย์ (สาขา 2)
 • เจ็ดยอดสหคลินิก
 • คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทย์ มช.
 • เกรซ เด็นทัล แคร์ คลินิกทันตกรรม
 • คลินิกทันตกรรม เอ็มเพรส
 • คลินิกทันตกรรมเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
 • คลินิกทันตกรรมคลาสวัน เฮ้าส์ ออฟ เด็นทัล แคร์
 • คลินิกทันตกรรมแกรนด์เดนท์
 • คลินิกทันตกรรมยิ้มแย้ม
 • ซีดีเจ เด็นทัล คลินิก
 • คลินิกทันตกรรมเฮาท์ออฟเดนทิส
 • คลินิกทันตกรรมเดนทัลแลนด์
 • ปราโมทย์คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์
 • คลินิกทันตกรรมพิเศษโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล
 • คลินิกทันตแพทย์ วุฒินันท์
 • คลินิกสวนดอกทันตแพทย์สุวิทย์
 • SUPPORT