พำนักระยะยาว
Vision
สถานพำนักระยะยาว

พัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นนครแห่งการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว หรือ Long Stay ด้วยศักยภาพการบริการสุขภาพในระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล ความพร้อมของที่พักอาศัย และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอ่อนโยนน่าค้นหา สถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะทำให้ผู้พำนักระยะยาวเกิดความประทับใจ มีความสุข

 

ศ.(เกียรติคุณ)พญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล

ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ

สาระน่ารู้
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่ดี เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกปีมิได้ขาด อยากจะทำฟันแก้ไขปัญหาช่องปากหรือแม้กระทั่งถ้าหากคุณเป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่จะต้องได้รับการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพ...
คำว่าพำนักระยะยาวหรือลองสเตย์ หมายถึง การท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีการพำนักตั้งแต่ 1 เดือนขึ้น ไป ซึ่งเหตุผลที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกจังหวัดเชียงใหม่นั่นคือ เชียงใหม่เป...
พีเอสซี องค์กรสาธารณประโยชน์ ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน เช่น สอนภาษา  ช่วยเหลือดูแลสุขภาพพื้นฐานแก่ชาวบ้าน ให้ความรู้ด้านวิชาการ ตามความต้องการของชุมชน และจัดการเรื่องที่พักแบบโฮมส...
สมาชิก
สถานประกอบการด้านพำนักระยะยาว
  • วีโว่ เบเน่ วิลเลจ
  • ชีวีวนา สวีท รีสอร์ท
  • สมิทธ์ เรสซิเดนซ์
  • สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ
  • สถานประกอบการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
  • ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ SRB
  • เก้าไม้ล้านนา รีสอร์ท
  • SUPPORT