มณฑา มาสสาจ

37 ซอย11 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชัยงใหม่

โทร. 0871795004 อีเมล์. monthanimman@gmail.com

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

นวดไทย นวดเท้า นวดประคบสมุนไพร นวดออย ขีััดตัว

SUPPORT