การอบรมพัฒนาวิทยากรลงพื้นที่พัฒนาภาพลักษณ์สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่

บรรยากาศการอบรมพัฒนาวิทยากรลงพื้นที่พัฒนาภาพลักษณ์สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่

ในวันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

SUPPORT