บรรยากาศการมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา

บรรยากาศการมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวดไทยลานนาและบรรยากาศการมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนาทั้งหมด 5 ทีม ดังต่อไปนี้
1. ทีมสบายใจ
2. ทีมศตายุ
3. ทีมนฤมิต
4. ทีมแกงโฮ๊ะ
5. ทีมทิฆัมพร

ผู้เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวดไทยลานนามีทีมที่เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 20 ทีม ดังนี้
1) ขัวเหล็ก เก็ดตะหวา นวดแผนไทย
2) เจิงน้ําไหลดับไฟเย็น ลานนา อโรมาติก เซนทเชียงใหม
3) ชีวา ยาตรา ชีวา สปา
4) เดอะโฮมเชียงใหม เดอะโฮม มาสสาจ แอนดโฮสเทล
5) ตรีสารนวดแผนไทย สมาคมแพทยแผนไทยเชียงใหม
6) ปราณาลานา ปราณาริน โฮลิสติก สปา
7) ผาชอดอยหลอ ตําราปูนวดแผนไทย
8) มวนกาย มวนใจ ศิรา สปา
9) มวนอกมวนใจ บานมวนใจนวดแผนไทย
10) มวนอกมวนใจนวดไทยลานนา ดิโอเอซีส สปา
11) มาสสาจบายบอด นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพโดยคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม
12) รักษสุขภาพ เตาการเดนเฮลธสปาแอนดรีสอรท
13) ศรีเวียงพิงค ทองน้ําหนึ่งนวดเพื่อสุขภาพ
14) สบายใจ สบายไทย มาสซาส
15) สมปอย อนันตรา สปา
16) สุขกั๋นหมูเฮา สบายไทย มาสซาส
17) เอื้องแซะ เอื้องดอย สมาคมแพทยแผนไทยเชียงใหม (โรงเรียนจงรักษนวดแผนไทยเชียงใหม)
18) นฤมิต เลอเบสทนวดแผนไทยแอทนิมมาน
19) ศตายุ เดอะเบสทนวดแผนโบราณ
20) ทิฆัมพร เลอเบสทนวดแผนไทย

SUPPORT