พิธีมอบใบประกาศนียบัตรคณะกรรมการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรคณะกรรมการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ เวทีกลางงานลานนาเอ็กโป 2017 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการโครงการกิจกรรมพัฒนาภาพลักษณและพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทยทั้งหมด 36 คนและคณะกรรมการตัดสินการประกวดสุดยอดนวดไทยลานนาและสุขกายสบายใจนวดไทยลานนา 11 คน รายชื่อทั้งหมดดังต่อไปนี้
คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาภาพลักษณและพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย
1) ภก. อิศรา นานาวิชิต
2) ภก. พลแกว วัชระชัยสุรพล
3) นางสาวณัฐติยาภรณ เวียงทอง
4) นายประสาร ทัศการ
5) นางชนิดา แมนยํา
6) นางนิรัติศัย บริพันธกุล
7) อาจารย อรวรีย ฟองจันทร
8) ศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
9) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพียรชัย คําวงษ
10) อาจารยอารยา ญาณกาย
11) อาจารยดวงสมร ไชยรัตน นายกสมาคมสงเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม
12) อาจารยจงกล เศรษฐกร นายกสมาคมนวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม
13) อาจารยชญานินทร บุญเลิศ นายกสมาคมแพทยแผนไทยเชียงใหม
14) นางสาวชวนัสถสินธุเขียว นายกสมาคมไทยลานนาสปา
15) นางนันทวัน ชุติพงษวิเวท ประธานชมรมผูประกอบการนวดไทยลานนา
16) นางทิพรัตน ศิลานอย
17) นางสาวชนิดา ปานเสียง
18) ภญ.อัญชญา ดุจจานุทัศน
19) นางพรทิพย มธุรวาทิน
20) นางสาวปยะฉัตร สาหัสชาติ
21) นางสาวธัญนันท ราชภัณฑ
22) อาจารยวสันต ไชยฉกรรจ
23) อาจารยสุทธิรักษ สิทธิสุนทร
24) อาจารยจุฬาลักษณ เศรษฐกร
25) อาจารยภาวนา เจริญสุขมณี
26) อาจารยฐิติมา สุภาพ
27) อาจารยอนิดา โทณะวณิก
28) อาจารยวรันยา พวงวงศ
29) อาจารยสุมาลีอินทํา
30) อาจารยเสกสันต สุทธะ
31) อาจารยนารีนารถ จิตตรง
32) อาจารยจิราพร อีซีโหล
33) อาจารยมธุนันท ธันยธรฐิติกุล
34) อาจารยศานิกุณ กษิณพิทักษ
35) อาจารยดุจดาว ปนสลัก
36) อาจารยพัชรญดา เสมอใจ

คณะกรรมการตัดสินการประกวดสุดยอดนวดไทยลานนาและสุขกายสบายใจนวดไทยลานนา
1) ศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
2) รองศาสตราจารย ดร.พาณี ศิริสะอาด
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพียรชัย คําวงษ
4) อาจารย ดร.เดชา ปนแกว
5) นางกาญจนา เสารอุโมงค
6) นางสุพัตรา ปนจันทรคํา
7) อาจารย ดร. ศิรินันท บริพันธกุล
8) ผูชวยศาสตราจารย ดร. กนกพร สุคําวัง
9) อาจารยอารยา ญาณกาย
10) นางสาวณัฐติยาภรณ เวียงทอง
11) นางสาวชวนัสถ สินธุเขียว

SUPPORT