พิธีรับใบประกาศนียบัตรของสถานประกอบการและทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย

พิธีรับใบประกาศนียบัตรของสถานประกอบการและทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณและพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย โครงการส่งเสริมการตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล (Lanna Thai Massage Coaching 2017) วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ เวทีกลางงานลานนาเอ็กโป 2017 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด 20 ทีม รายชื่อดังต่อไปนีั้
1) ทองน้ําหนึ่งนวดเพื่อสุขภาพ
2) เลอเบสทนวดแผนไทยแอทนิมมาน
3) เลอเบสทนวดแผนไทย
4) เดอะเบสทนวดแผนโบราณ
5) เลิฟลี่มาสสาจ
6) ไทมทูมาสสาจ
7) นานาภัทร มาสสาจ
8) ดอกบัวไทยมาสสาจ
9) นวดไทยเฮาส
10) ไวทออคิด มาสสาจ
11) แฮปปรีแล็กซ
12) สบายดีนวดแผนไทยแมริมพลาซา
13) เฟรนดมาสสาจ
14) กรีนแบมบูมาสสาจ
15) แมสะลองนวดแผนไทย
16) สบายไทย มาสซาส
17) ณรัลฌาบิวตี้แอนดมาสสาจ
18) แดงบิวตี้ไทยมาสสาจ
19) ลีลานวดไท
20) ลีลานวดไท ราชวิถ

SUPPORT