ภาพบรรยากาศงานเสวนา-แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย

ภาพบรรยากาศงานเสวนา-แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย โดยวิทยากรที่เข้าร่วมพัฒนาและสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนา โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากลประจำปี 2560 วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ เวทีกลางงานลานนาเอ็กโป 2017 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

SUPPORT