เชียงใหม่ เมืองแห่งการพำนักระยะยาว

คำว่าพำนักระยะยาวหรือลองสเตย์ หมายถึง การท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีการพำนักตั้งแต่ 1 เดือนขึ้น ไป ซึ่งเหตุผลที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกจังหวัดเชียงใหม่นั่นคือ เชียงใหม่เป็นเมืองเก่าแก่ เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นเมืองที่ร่ำรวยไปด้วยวัฒนธรรม ประกอบกับธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เพื่อการพักผ่อน โดยล่าสุด นิตยสาร Travel+Leisure ได้มีการเปิดให้ผู้อ่านเข้าร่วมจัดอันดับเมืองน่าเที่ยว ในปีนี้ ซึ่งผลของการจัดอันดับนั้น เชียงใหม่ได้เป็นเมืองน่าอยู่ลำดับที่ 2 ของโลกและอันดับ 1 ของเอเชีย

โดยนักท่องเที่ยวประเภทนี้ อาจจะเริ่มจากการท่องเที่ยวในระยะสั้นและรู้สึกประทับใจกลับไป จึงทำให้ตัดสินใจ ที่จะกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งในรูปแบบของระยะยาว หรือพักแบบ Long Stay นั่นเอง สำหรับนักท่องเที่ยว พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีหลากหลายประเภทและจุดประสงค์ของการพำนัก โดยสามารถแบ่งได้ หลายกลุ่มดังนี้

กลุ่มแรกคือกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักเพื่อการศึกษา อาทิเช่น การอบรมหลักสูตรระยะสั้นในด้านต่าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็น นวดไทย ทำอาหารไทย มวยไทย เก็บตัวนักกีฬา นักเรียนแลกเปลี่ยนตามโครงการต่าง ๆ รวมถึงกลุ่ม ที่เข้ามาศึกษาในระดับชั้นต่าง ๆ ซึ่งสังเกตได้ว่าในจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีโรงเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพเยอะ มากที่จะพร้อมรองรับชาวต่างชาติกลุ่มนี้ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย แต่ที่น่าสนใจอีกหนึ่ง กลุ่มคือ ชาวเกาหลีจะนิยมบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยค่าใช้จ่าย ที่ไม่แพง และยังมีโรงเรียนที่เป็นระดับ International ที่มีคุณภาพอยู่จำนวยมาก ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่จึงมีกลุ่มนักเรียนในอาเซียนเป็นจำนวนมาก

กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำงานในระยะสั้น ๆ โดยมีการพำนักในจังหวัดเชียงใหม่ใน ระยะเวลา 2 – 3 เดือน เมื่องานโปรเจ็คนั้นเรียบร้อยดีก็จะเดินทางกลับไป ซึ่งกลุ่มนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากใน จังหวัดเชียงใหม่ และอายุเฉลี่ยของคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงาน

กลุ่มที่ 3 คือชาวต่างชาติที่มีอายุประมาณ 50 ปีขึ้นไป กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พบมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่อง ด้วยเป็นกลุ่มคนที่เกษียณอายุงานแล้วมาอยู่ในระยะยาว อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราค่าครองชีพที่ถูกกว่า ประเทศคนเหล่านี้ จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเข้ามาพำนักระยะยาวเนื่องจากได้พักผ่อนและได้ท่องเที่ยวในเวลาเดียวกัน และยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต่างกับการใช้ชีวิตในประเทศนั้น ๆ อีกด้วย

กลุ่มที่ 4 คือกลุ่มชาวต่างชาติที่มาพำนักระยะยาวเพื่อการรักษาอาการเจ็บป่วย อาทิเช่น โรคมะเร็ง, โรคสมอง เสื่อม, โรคหัวใจ เพราะอัตราค่าการรักษาพยาบาลในประเทศของกลุ่มนี้สูงมาก จึงทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น อีกหนึ่งเป้าหมายของการรักษาอาหารเจ็บป่วยที่มีคุณภาพและราคาค่ารักษาที่ไม่แพง อีกทั้งบางคนยังมีความ ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่เมืองอันเงียบสงบแต่ครบครันในการดำเนินชีวิตในขณะที่ยังเจ็บป่วย และจังหวัดเชียงใหม่ก็ มีโรงพยาบาลที่หลากหลายพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งสถานพยาบาลต่าง ๆ ก็ต้องมี คุณภาพตามที่หน่วยงานราชการรับรอง เช่น สำนักงานสาธารณสุข เป็นต้น

เหตุใดเราจึงให้ความสนใจกับนักท่องเที่ยว Longstay มากขึ้น

นักท่องเที่ยวพำนักระยะยาว เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศให้ดีขึ้น เนื่องจากการพำนักระยะยาวนั้น ทำให้เกิดวงจรการจับจ่ายใช้สอยในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยว ตามสถานที่ท่องเที่ยว การรักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลต่าง ๆ การใช้ชีวิตประจำวันของนักท่องเที่ยว นับ เป็นการกระจายรายได้ให้แก่ทุกอาชีพและทุกระดับ ประการต่อไปก็คือ การศึกษาแลกเปลี่ยนในเรื่องของการ ดูแลผู้ป่วยสูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ เนื่องจากการดูแลผู้สูงอายุ เป็นจารีตหนึ่งในทุกครัวเรือนของไทย แต่ใน ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ จึงทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการดูแลให้เหมาะสม กับผู้ป่วยสูงอายุในแต่ละด้านเช่นกัน

ปัจจัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาว

ในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหมีมีนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาวเป็นจำนวนมาก การสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว จึงเป็นประเด็นที่ควรเอาใจใส่ โดยมี 4 ปัจจัยดังนี้

  1. ความช่วยเหลือจากรัฐบาลเรื่องวีซ่า ซึ่งเราควรอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เพื่อให้นักท่อง เที่ยวได้ระยะเวลาในการพำนักได้ตามความเหมาะสม
  2. ความปลอดภัยต่าง ๆ ของสถานพยาบาลหรือสถานพำนัก เช่น แสงสว่างที่เพียงพอทั้งทางเดิน ทางล้อเข็น และจุดสำคัญต่าง ๆ ความพร้อมสำหรับการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
  3. การบริการทางด้านสุขภาพ ซึ่งปัจจัยนี้เรามั่นใจในศักยภาพของเราได้ว่า เรามีความสามารถทางด้าน บริการสุขภาพที่ชัดเจนกว่าประเทศอื่น ๆ อาทิเช่น ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งในเรื่องของการบริการด้านทางสุขภาพ
  4. รูปแบบการใช้ชีวิตในระยะเวลาที่พำนัก (Life Style) เช่น มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยว มีอาหารที่เต็ม เปี่ยมได้ด้วยคุณภาพ มีสถานที่ช็อปปิ้ง มีแหล่งสปาและนวดไทย ซึ่งไลฟ์สไตล์เหล่านี้ต้องแสดงถึงภูมิปัญญา ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

องค์ประกอบจากข้างต้นในหลาย ๆ ด้านนี้ ล้วนมีความจำเป็นในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเอง ได้ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ เป็นผลทำให้นักท่อง เที่ยวเหล่านี้ได้ความเชื่อมั่น ได้เชื่อมความสัมพันธ์ อีกทั้งยังทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านหลังที่สอง ซึ่งความสัมพันธ์อันดีเหล่านี้ ล้วนพัฒนาขับเคลื่อนไปถึงองค์ประกอบด้านอื่นๆ ของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และจะทำให้จังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองที่พร้อมสำหรับการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ จนนำไปสู่การขับเคลื่อนของเศรษฐกิจของเชียงใหม่ให้ดำเนินไปได้อย่างดีงามต่อไป

SUPPORT