ของขวัญจากธรรมชาติสู่เครื่องสำอางและสมุนไพรล้านนา

แรกเริ่มเราพัฒนามาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากท้องถิ่น ซึ่งนับว่าเป็นโชคดีของเราที่มีความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหาร โดยเฉพาะสมุนไพรที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เราถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของขวัญจากธรรมชาติ ประกอบกับการใช้ภูมิปัญญาอันเป็นมรดกของบรรพบุรุษที่ทิ้งไว้ให้เราลูกหลานจนถึงปัจจุบัน สมาชิกของเราหลายรายเป็นสินค้าระดับ OTOP บางรายสามารถพัฒนาต่อยอดสินค้าให้ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ แต่บางรายยังประสบปัญหาบางประการถึงแม้ว่าจะมีสินค้าที่ดีจากทั้งวัตถุดิบและภูมิปัญญาในการผลิต ด้วยเหตุเหล่านี้ เราจึงเริ่มรวมตัวกันเมื่อ 4 ปีก่อน โดยใช้ชื่อว่า “เครือข่ายเครื่องสำอางสมุนไพรล้านนา” โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น เมื่อเครือข่ายของเราก่อตั้งขึ้น กระบวนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาสินค้าของเราก็ได้เริ่มต้นขึ้นเช่นเดียวกัน

ประการแรกสำหรับเครือข่ายฯ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน โดยได้รับความช่วยเหลือจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ลำดับต่อไปของแผนงานคือ พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ซึ่งสมาชิกทุกรายได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการออกความคิดเห็นเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน พัฒนาให้มีความทันสมัยและสวยงามมากยิ่งขึ้นตามลำดับ โดยสังเกตได้จากการออกบูธแต่ละครั้งของสมาชิกทุกราย มักได้รับคำชื่นชมต่อผู้บริโภคที่มาดูผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ

ในปีที่สองเราให้ความสำคัญกับการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย เข้าร่วมจัดงานต่าง ๆมากขึ้น เช่น งาน LANNA HEALTH HUB ในงาน LANNA EXPO การไปออกบูธตามงานต่าง ๆ และผลพลอยได้จากการออกบูธคือจำนวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว

สำหรับปีที่สาม เราเริ่มจริงจังและให้ความสำคัญกับช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้น โดยการมีเว็บไซต์เป็นของเราเอง มีการเชื่อมโยงกับลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งก็อยู่ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีไปออกงานเองบ้าง สำหรับผู้ประกอบการบางรายก็สามารถเชื่อมต่องานแสดงสินค้าในต่างประเทศด้วย เช่น ประเทศลาว ประเทศจีน และประเทศเวียดนามเป็นต้น ปีที่สี่เราชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่องของผู้ประกอบการสามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากการออกงานที่ผ่านมาก สำหรับอนาคตถือว่ามีแนวโน้มที่ดี เพราะเมืองเชียงใหม่มีการเคลื่อนตัวไปพร้อมพร้อมกับธุรกิจสุขภาพอื่นๆ เช่น ธุรกิจสปาการแพทย์แผนไทยการทำนักระยะยาวไปในทางเมืองสุขภาพเห็นภาพซึ่งก็สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรของเรา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มองเรื่องของธุรกิจสุขภาพในแบบองค์รวมรวมกัน มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในเชียงใหม่ค่อนข้างชัดในเรื่องของ MEDICAL และ HEALTH HUB ซึ่งจะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการในอนาคต ในส่วนของผลิตภัณฑ์เป็นการพัฒนามาจากการผลิตในครัวเรือนจนในขณะนี้พัฒนาไปจนถึงระดับหลักล้าน ก็เป็นแรงผลักดันแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยที่จะพัฒนาให้มีโรงงานที่ได้มาตรฐานสูงยิ่งขึ้นไป

เป้าหมายต่อไปของสมาคมเครื่องสำอางสมุนไพรล้านนา คือการมีวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพื่อเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑ์ นั่นก็คือพืชสมุนไพรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ ภาพลักษณ์ของเราค่อนข้างชัดเจนว่าเราจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเป็นสุขภาพจริง ๆ เพราะตั้งแต่ต้นน้ำ ดังนั้น SUPPLY CHAIN จึงเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงหวังไว้ว่าผู้ประกอบการรุ่นหลังจะสืบตามปณิธานของผู้ประกอบการรุ่นพี่ต่อ ๆ ไป

SUPPORT