เครือข่ายเครื่องสำอางสมุนไพรล้านนา

เครือข่ายเครื่องสำอางสมุนไพรล้านนา

เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย โดยเฉพาะสมุนไพรที่ปลูกและใช้ประโยชน์กันมากในภาคเหนือตอนบนทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำในธุรกินนี้คือผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรเพื่อเป็นวัตถุดิบต่อเนื่อง กลางน้ำคือผู้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆปลายนำในเรื่องการตลาด การจัดจำหน่าย ผู้บริโภค

เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นสามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้และเป็นการส่งเสริมนโยบายภาครัฐในการผลักดันโครงการเฮลฮับของจังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่งด้วย

SUPPORT