พีเอสซี-องค์กรสาธารณประโยชน์

พีเอสซี องค์กรสาธารณประโยชน์ ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน เช่น สอนภาษา  ช่วยเหลือดูแลสุขภาพพื้นฐานแก่ชาวบ้าน ให้ความรู้ด้านวิชาการ ตามความต้องการของชุมชน และจัดการเรื่องที่พักแบบโฮมสเตย์  ลองสเตย์ ตลอดจนการนำเที่ยววิถีชุมชน

SUPPORT