การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 บทเฉพาะกาล มาตรา 49

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 บทเฉพาะกาล มาตรา 49
ในวันที่ 11,18 มีนาคม 2560 ณ อาคาร SME 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.00 น – 16.00 น

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 บทเฉพาะกาล มาตรา 49 กำหนดให้ ผู้ให้บริการที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ที่ได้รับการรับรองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือ เพื่อเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2551 อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ก่อนวันที่ 27 กันยายน 2559) ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาตภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ภายใน 26 มีนาคม 2560) และผู้ให้บริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนแล้วสามารถให้บริการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียน
ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าสถานประกอบการตามบทเฉพาะกาล ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ในจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน 252 แห่ง และปัจจุบันมีสถานประกอบการแจ้งรายชื่อผู้ให้บริการเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 แล้วจำนวน 1,559 ราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดังกล่าว มายื่นคำขอแล้วอย่างต่อเนื่อง ได้ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560 โดย สถานประกอบการเพื่อสุขภาพดังกล่าวทั้ง 3 ประเภทคือ สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมสวย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานก่อนวันที่ 27 กันยายน 2559 ที่มาขอขึ้นทะเบียนแล้วสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลังวันที่ 27กันยายน 2559 สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ ให้รอในการขอขึ้นทะเบียนต่อไป
การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล มีการดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ ผู้ประกอบการฯ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตและยื่นบัญชีรายชื่อพร้อมหลักฐานของผู้ให้บริการทุกคนที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
กำหนดผู้ให้บริการตามบัญชีรายชื่อ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ได้ในวันที่ 11 และ 18 มีนาคม 2560 ณ อาคาร SME 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.00 น – 16.00 น โดยการดำเนินการได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 และ ชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว
ส่วนผู้ให้บริการอิสระ และ ผู้ให้บริการที่อยู่ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองหลังวันที่ 27 กันยายน 2559 ให้รอประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอขึ้นทะเบียนต่อไป
สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.lannahealthhub.org และ Line Official Account lanna health hub นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวในที่สุด

ดาวน์โหลด
SUPPORT