การประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ตอกย้ำศักยภาพและการเป็น Health Hub ของภูมิภาค และรองรับการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว “Healthy Long-stay”

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ จัดประชุมนานาชาติสุขภาพต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ตอกย้ำศักยภาพและการเป็น Health Hub ของภูมิภาค และรองรับการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว เน้น “Healthy Long-stay”

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 (The 9th Chiang Mai International Health Conference 2016) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเวลาเดียวกับการจัดงาน Lanna Expo โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ของธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าธุรกิจบริการสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่

โดยกำหนดแนวความคิดหลักให้เชียงใหม่ในการดูแลผู้พำนักระยะยาว “Healthy Long-stay  โดยในปีนี้ได้กำหนดจะ โดยจะมีการบรรยายในหลายหัวข้อ โดยวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาทิ “ความต้องการของผู้พำนักระยะยาวในเชียงใหม่” โดยเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย รวมถึงการบรรยาย และ Work Shop ในหัวข้อที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ การแพทย์แผนปัจจุบัน/ ทันตกรรม/ นวดแผนไทย/ สปา/ การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก/ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น

นอกจากการประชุมแล้ว ยังจะมีการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ พร้อมการสาธิตและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559 จากหน่วยงานและสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชมรมโรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่ / ชมรมทันตแพทย์เชียงใหม่ / สมาคมนวดแผนไทย / ชมรมโรงเรียนนวดเอกชนเชียงใหม่ / สมาคมไทยล้านนาสปา/ ชมรมสมุนไพร-อาหารเสริม / และการแพทย์แผนไทย และยังมีหน่วยงานภาครัฐ และสมาชิกสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานจากต่างประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานการจัดงาน โทรศัพท์ 053-224140 ถึง 1 หรือ https://www.facebook.com/Chiang-Mai-International-Health-Conference-312425932227706/

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี …ตามลิงค์ ลงทะเบียนเข้าประชุม ด้านล่าง งานนี้รับจำนวนจำกัด

https://goo.gl/CHFqVF กำหนดการประชุม
https://goo.gl/GCj8Ho ลงทะเบียนเข้าประชุม


Directory Healthy Long Stay 2016 – Click to View

SUPPORT