ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 8/2559

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 8/2559
โดย ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (เครือข่ายเภสัชกร 6 พันธมิตร) ได้รับ 4 หน่วยกิต

เรื่อง Functional Medicine และ Orthomolecular Medicine & Supplement for Metabolic Diseases
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.00-15.00 น.
ณ ห้องทิพย์พิมาน ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 8/2559 - ดาวน์โหลด

SUPPORT