การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

SUPPORT