การประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจ ติดตามความพร้อมพื้นที่

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจ ติดตามความพร้อมพื้นที่
วันที่ 19 มกราคม 2559
ณ กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

SUPPORT