การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกณฑ์อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา ประจำปี 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกณฑ์อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา ประจำปี 2559
วันที่ 5 มกราคม 2559
ณ ห้องวิมาน โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

SUPPORT