การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการพัฒนาการบริการให้มีอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาสู่สากล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการพัฒนาการบริการให้มีอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาสู่สากล
(Thai Lanna SPA Award 2016)
วันที่ 21 มกราคม 2559
ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส

SUPPORT