การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยในคลินิกแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยในคลินิกแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1
นที่ 29 มกราคม 2559
เวลา 08.30-16.00 น.
ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด

SUPPORT