การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการนวดแผนไทย “ปฏิบัติตัวอย่างไรจะประทับใจลูกค้า” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการนวดแผนไทย
“ปฏิบัติตัวอย่างไรจะประทับใจลูกค้า”
ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล
วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

SUPPORT