การเตรียมความพร้อมเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงามในช่วงที่มีการระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9)  ได้ผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือกิจกรรมบางอย่างได้  โดยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย (งดเว้นการอบตัว อบสมุนไพร หรืออบไอน้ำแบบรวม และการนวดบริเวณใบหน้า) นวดฝ่าเท้า โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามาตรากรป้องกันโรค รวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบ และระบบต่างๆ ตามที่ราชการกำหนด

และข้อกำหนด ฯ (ฉบับที่ 10) ได้ผ่อนคลาย การอบตัว อบสมุนไพร การอบไอน้ำ แบบรวมหรือการนวดบริเวณใบหน้าในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ให้ดำเนินการได้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงขอแจ้งแนวทางเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม  โดยต้องลงทะเบียน เพื่อขอรับ user name ได้ ที่ http://spa.hss.moph.go.th/Self/  และปรับปรุงสถานที่เป็นไปตามเกณฑ์ ดำเนินการตามแผนผัง ขั้นตอนการเตรียมการเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  Reopening  รายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลด
  • ข้อกำหนด ผ่อนคลายให้ดำเนิน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ฉบับที่ 10 -
  • ข้อกำหนด ผ่อนคลายให้ดำเนิน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ฉบับที่ 9 -
  • แนวทาง ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเปิดกิจการ -
  • คู่มือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนสปา นวด -
  • สรุปขั้นตอนประเมินตนเอง -
  • ตัวอย่างการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด -

SUPPORT