กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อยกระดับสู่นวดไทยพรีเมี่ยม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อยกระดับสู่นวดไทยพรีเมี่ยม
มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการสู่มาตรฐานนวดไทยพรีเมี่ยม
มีกิจกรรม มีดังนี้
1. การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อยกระดับนวดไทยพรีเมี่ยม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอโมราท่าแพ มีผู้ประกอบการสถานประกอบการสปา และนวดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คนและมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพและผ่านการพิจารณา จำนวน25 แห่ง โดยกลุ่มเป้าหมายนี้จะได้รับการพัฒนาต่อ ดังนี้
1.จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานสู่นวดไทยพรีเมี่ยม ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
2.กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและฝึกสอนทักษะประสบการณ์ให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม นวดไทยพนีเมี่ยม ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 (โดยทีมวิทยากรพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ ร้านละ 2 รอบ)

ดาวน์โหลด
  • รายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อยกระดับสู่นวดไทยพรีเมี่ยม - ดาวน์โหลด

SUPPORT