ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่ระดับสากล

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563         มีพัฒนาภาพลักษณ์ และพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย ซึ่งมีแนวคิดให้มีการพัฒนาสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแล้วให้มีศักยภาพ มีความโดดเด่นในด้านการบริการ การบริหารจัดการ และทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาการนวดไทยสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19 )โดยใช้ศักยภาพของชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา โรงเรียนนวดไทยเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา สมาคมนวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการลงพื้นที่พัฒนาสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 แห่ง โดยวิทยากรลงพื้นที่เป็นทีมงาน ซึ่งประกอบด้วยวิทยากรไม่น้อยกว่า 2 คน ลงพื้นที่แห่งละ 3 ครั้ง (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563) ในการนี้สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ประกอบการนวดเพื่อสุขภาพเข้าร่วมโครงการโดยกรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ ภายใน31 กรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลด
  • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ(WORD) -
  • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ(PDF) -

SUPPORT