ขอเชิญ เข้ารับใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล การประกวดการนวดไทยสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณ์และรูปแบบการนวดไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1กรกฎาคม 2560 ณ เวทีกลางงาน Lanna Expo 2017

ขอเชิญ เข้ารับใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล การประกวดการนวดไทยสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณ์และรูปแบบการนวดไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 – 15.00 น. ณ เวทีกลางงาน Lanna Expo 2017

ดาวน์โหลด
  • รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตร และประเภทโล่รางวัล - ดาวน์โหลด
  • กำหนดการ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล - ดาวน์โหลด

SUPPORT