งานธุรกิจสุขภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์คุณภาพการบริการสุขภาพรองรับการพำนักระยะยาว (Healthy Long stay Model)

งานธุรกิจสุขภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์คุณภาพการบริการสุขภาพรองรับการพำนักระยะยาว (Healthy Long stay Model)
วันที่ 2 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมนพเก้า โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล

SUPPORT