งานธุรกิจสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์คุณภาพการบริการสุขภาพรองรับการพำนักระยะยาว

งานธุรกิจสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์คุณภาพการบริการสุขภาพรองรับการพำนักระยะยาว (Healthy Long Stay Model)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมเพชรรัตน์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล
ปีงบประมาณ 2559

SUPPORT