งานธุรกิจสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยในคลินิกแพทย์แผนไทย

งานธุรกิจสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยในคลินิกแพทย์แผนไทย
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด
ภายใต้โครงการพัฒนาเชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (MICE บริการสุขภาพ)
งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

SUPPORT