งานธุรกิจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรLanna Spa Experience

งานธุรกิจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดการอบรมหลักสูตรLanna Spa Experience
วันที่ 22-26 ก.พ. 2559
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาศักยภาพบริการสปาเพื่อสุขภาพ ในโครงการอัตลักษณ์ล้านนาสปาสู่สากล
ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่สากล
งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

SUPPORT