งานธุรกิจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครื่องสำอางเพื่อการชะลอวัย

งานธุรกิจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครื่องสำอางเพื่อการชะลอวัย
ระหว่างวันที่26-28 กุมภาพันธ์ 2559
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภายใต้โครงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มศักยภาพและการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

SUPPORT