ช่องทางการติดต่อการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

งานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในมาตรการเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ  ซึ่งมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น งานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ จึงมีช่องทางในการรับเรื่องขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ หรือติดต่อเกี่ยวกับงานสปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม ทางไปรษณีย์ โดยส่งคำร้องและหลักฐาน ไปที่งานธุรกิจสุขภาพ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 10 ถ.สุเท อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่https://mome.co/lannahealthhub/th/file-download/ โดยขอความร่วมมือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ หรือใช้ Line official: lannahealthhub งดการเดินทางไปติดต่อที่หน่วยงาน 

SUPPORT