ประกาศรายชื่อผู้สมัครทำบัตรประจำตัวเภสัชกรและการประชุมวิชาการต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทำบัตรประจำตัวเภสัชกรและการประชุมวิชาการต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559

โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์การวิชาชีพซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตรอีก 5 หน่วยงานได้แก่ ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีกิจกรรม 2กิจกรรมดังนี้
1. จัดทำบัตรประจำตัวเภสัชกรของสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ. ห้อง CP111 ตึกชุมพาบาล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
2. จัดประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกรในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 เรื่อง Osteoarthritis and The Latest Pharmacological treatment Guideline และ Prevention and Treatment of Knee Osteoarthritis with Glucosamine Sulfate เวลา 8.30 – 13.30 น.
ณ. โรงแรมแชงกรี ล่า ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครทำบัตรประจำตัวเภสัชกร วันที่ 9 กค 59 - ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครประชุมวิชาการครั้งที่ 7/2559 วันที่ 10 กค 59 - ดาวน์โหลด

SUPPORT