ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ ครั้งที่ 2 “ก้าวเดินอย่างมั่นใจ วัยแห่งความสุข”

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ ครั้งที่  2    “ก้าวเดินอย่างมั่นใจ วัยแห่งความสุข”

ภายในงาน LANNA EXPO 2016  ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559    ณ ห้องลีลาวดี  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ    7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2559

***ข้อตกลงสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ ครั้งที่ 2***

เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพครั้งที่ 2 เป็นจำนวนมาก แต่เนื่องด้วยมีงบประมาณค่าอาหารและค่าเอกสาร มีจำนวนจำกัด 250 คน  แต่ผู้จัดตระหนักถึงความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุมฯ ดังนั้นจึงขอเรียนให้ทราบในข้อตกลงดังนี้

  1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ณ จุดลงทะเบียนหน้า ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายในเวลา 08.30-09.00 น. ทุกวัน
  2. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ที่ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ของแต่ละวัน ภายใน 250 ท่านแรก จะได้รับสิทธิ์ หนังสือคู่มือประกอบการประชุมวิชาการฯ ในแต่ละวัน ( วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ได้รับเรื่องศาสตร์แพทย์ทางเลือก วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 จะได้รับเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 จะได้รับเรื่อง แพทย์แผนไทยและสมุนไพร)  อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน  ส่วนผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศแต่ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเกิน 250 ท่านแรก สามารถเข้าร่วมประชุมได้แต่จะไม่ได้รับสิทธิหนังสือคู่มือ อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน
  3. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศที่มาเข้าร่วมประชุม ครบทั้ง 3 วัน จะได้รับสิทธิ์ กระเป๋าเอกสารประกอบการประชุมโดยจะมอบให้ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
ดาวน์โหลด
SUPPORT