ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 5

โดย ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (เครือข่ายเภสัชกร 6 พันธมิตร) ได้รับ 3 หน่วยกิต

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 เรื่อง 1) Update Acne Vulgaris Treatment & Management in Community Pharmacy: Up-date SEA acne treatment guideline และ 2) ACNE & Bacteria resistance เวลา 8.00-13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส ถ.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนโดย บริษัท กัลเดอร์ม่า (ประเทศไทย) จำกัด

ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 5 - ดาวน์โหลด

SUPPORT