ระงับการจัดการอบรมผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพด้านมาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 30 และ 31 มีนาคม 2563

งานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในมาตรการเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ  ซึ่งมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น งานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ  จึงขอระงับการจัดการอบรมผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพด้านมาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 30 และ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

*****หากสถานการณ์คลี่คลายจะแจ้งวันที่จัดการอบรมต่อไป*****

ขอให้ท่านดูแลสุขภาพ และติดตามสถานการณ์โรคโควิดอย่างใกล้ชิดในช่องทาง  เว็ปไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ และ “ไทยรู้ สู้โควิด” ทาง Twitter, Facebook, Line official, TikTok และ ChatBot 1422 ทาง ID : @COVID-19 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง อย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง “เช็คก่อนแชร์” ตรวจสอบข่าวลือได้ที่ www.antifakenewscenter.com

SUPPORT