สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา 2016

เชิญสัมผัสอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาสู่สากลในงาน Lanna Expo 2016

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ สมาคมไทยล้านนาสปา ได้คัดเลือกสปา 14 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการกว่า 28 ท่านจากหลากหลายสาขาวิชา เกิดเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ “อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาอวอร์ด 2016 ” ซึ่งได้จัดงานมอบรางวัล เปิดตัว และ ออกบูทจากสปาชั้นนำ ไปเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ท่านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานครั้งนี้

ข้อมูลจากสมาคมสปาไทยพบว่า ปี 2015 ธุรกิจสปาในประเทศไทยเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 15 แบ่งเป็น Destination SPA ร้อยละ 6-10 Day SPA และ Hotel and Resort SPA ร้อยละ 10-20 ผลิตภัณฑ์สปา ร้อยละ10-15 มีชาวต่างชาติมาใช้บริการสปาในประเทศไทย มูลค่า 31,155.48 ล้านบาท การส่งออกการบริหารจัดการและผลิตภัณฑ์สปา ร้อยละ 12 คิดเป็นมูลค่า 2,240 ล้านบาท ในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีผู้ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพจำนวน 49 ราย นวดเพื่อสุขภาพ 183 ราย โรงเรียนสอนนวดจำนวน 24 แห่ง โรงเรียนสอนสปา จำนวน 5 แห่ง และผู้ผลิตเครื่องสำอาง จำนวน 258 ราย มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 3,000 ล้านบาท/ปี ซึ่งการสร้าง Branding ด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา จะทำให้การบริการและสินค้าเกี่ยวกับสปา มีเอกลักษณ์โดดเด่น ลอกเลียนแบบได้ยาก และมีผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และล้านนาโดยรวม เป็นที่รับรู้ได้ว่ามาเชียงใหม่ต้องไปสปา

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน ได้จัดทำโครงการพัฒนาหัตถอุตสาหรรมสร้างสรรค์สู่สากล โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมในกิจกรรมอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาสู่สากล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อัตลักษณ์ล้านนาให้เกิดความแตกต่างในการแข่งขันระดับสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสปาล้านนา มีสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพผ่านการประเมิน จำนวน 14 ราย ทั้งนี้ได้ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเกณฑ์การตรวจประเมินจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมไทยล้านนาสปา

ผลการตรวจประเมิน พบว่า มีสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 14 ราย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโดดเด่น ในอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา ทั้งด้านรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ แบบล้านนา แบบล้านนาร่วมสมัย แบบล้านนาประยุกต์ และแบบล้านนาแฟนตาซี มีศักยภาพในระดับ World Class สามารถเป็นตัวแทนสปาไทยในระดับโลกได้

ภายหลังงานเปิดตัว และ รับมอบรางวัลครั้งนี้ สปาทั้ง 14 แห่ง จะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Lanna Expo 2016 จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559 นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมสัมผัสสปาระดับโลกได้ในงาน “อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาสู่สากล 2016 ” กับ แคมเปญ “12 เดือน 12 ผลไม้” พิเศษด้วย โปรโมชั่น Buy 1 Get 1 Free ! เฉพาะงานนี้เท่านั้น สอบถามโทร 053- 211048 – 50 ต่อ 302 หรือ www.lannahealthhub.org

SUPPORT