อบรมการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้สูงอายุและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานเภสัชกรรม ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

อบรมการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้สูงอายุและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานเภสัชกรรม ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2559 และวันเสาร์ที่ 6, 13, 20 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

SUPPORT