โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนในโครงการทุนเรียนนวดไทยประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบอาชีพนวดไทย

โรงรียนนวดไทยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนในโครงการทุนเรียนนวดไทยประกอบอาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2560 ในหลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ใช้เวลาเรียน 5 สัปดาห์ จำนวน 7 รุ่น รุ่นละ 2 คน เพื่อเผยแพร่และเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถรวมทั้งปลูกฝังศีลธรรมจรรยาบรรณที่ดีให้กับผู้ประกอบอาชีพนวดไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากลและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลด
SUPPORT