Identity of Thai Lanna Spa Awards 2016

NOW & THEN
IDENTITY OF THAI LANNA SPA

“อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา” คงคุณค่าผสานศิลป์
พืชพรรณแห่งแผ่นดิน ต่อยอดยิ่งภูมิปัญญา
ทั้งรูปรส แล กลิ่นเสียง สัมผัสอีกสิบเอ็ดหนา
ดั่งสะกดด้วยมนต์ตรา ทุกทิวามิลืมเลือน

งานศิลป์ ใช่เพียงละเลงสีลงบนแผ่นกระดาษ แต่หากสามารถ มองเห็นรูปลักษณ์อันวิจิตร ดื่มด่ำรสแห่งคุณค่า ระรินด้วยกลิ่นหอมเบาเคล้าเสียงบทเพลงชโลมจิต วาดลวดลายสัมผัสด้วยปลายนิ้วด้วยมหัศจรรย์แห่งพืชพรรณ ผสานด้วยภูมิปัญญาแห่งพื้นถิ่นแล้ว นี่คือ เอกลักษณ์แห่งการดูแลสุขภาพในแบบล้านนาอย่างแท้จริง เพื่อสืบสาน และ รักษามรดกแห่งล้านนาไว้ให้ประจักษ์ไปทั่วโลก “อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา” อันทรงคุณค่าจึงได้ถือกำเนิดขึ้น ณ ดินแดนแห่งนี้

Thai Lanna Spa Identity is mainly the combination of Lanna culture and traditions,Lanna medicinal plants,and local wisdom in health promotion which applied the pleasant element in spa treatments and services by engaging all five senses; sight, taste, scent, sound, and touch. These can make the difference by creating their own unique identity to establish a strong positive image and reputation which results in the higher standards of Thai Lanna Spa business for global competitions and recognitions.

กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา เพื่อให้เกิดความแตกต่าง และ สามารถแข่งขันในตลาดระดับสากลได้นั้น จำต้องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาขึ้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานความเป็น อัตลักษณ์ ในด้านต่าง ๆ ทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และ การบริหารจัดการอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาแบบยั่งยืนต่อไป

The Evaluation Standard of Lanna Identity is aimed to create the difference by developing local wisdom in order to improve the competitive ability on the international standard. It is necessary to set up identity of Thai Lanna Spa ,including the permanent identity of Lanna Spa Management for sustainable .

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนลำปาง และลำพูน) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ3 กลยุทธ์ อันได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การประชาสัมพันธ์และการตลาด โดยมอบหมายให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ สถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และ สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน สมาคมไทยล้านนาสปา ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการบริการสุขภาพ จนเกิดเป็นต้นแบบอย่างเป็นระบบในนาม “อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา” ที่สามารถสร้างเอกลักษณ์ และ ความแตกต่าง จนเป็นกระแสความต้องการด้านสุขภาพ และ ได้รับการยอมรับระดับสากล

เป้าหมายสำคัญในปี 2016 ได้แก่ การขยายโอกาสทางธุรกิจบริการสุขภาพ ให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ (THAILAND HEALTH HUB OF THE WORLD) และ ให้เมืองไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพ ระดับโลก (THAILAND WORLD CLASS DESTINATION) ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยว และ กีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการต่อยอดเพื่อให้ “อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา” และให้มีการประเมินคุณภาพสปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพ ก่อให้เกิดรายได้ สร้างชื่อเสียง และ ความเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่มิใช่เพียงภาคเหนือของไทยเท่านั้น แต่เป็นความยั่งยืนทางธุรกิจบริการสุขภาพของประเทศไทยอีกด้วย.

ดาวน์โหลด
SUPPORT