(megaphone) เปิดรับสมัคร หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ Spa Manager รุ่นที่ 21

เปิดรับสมัคร หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ Spa Manager รุ่นที่ 21

*** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ (วันที่ 8 ตุลาคม 2563) ปิดรับการลงทะเบียนเมื่อสำรองที่นั่งครบ 40 ท่าน ***

(red check mark) เริ่มเรียนวันที่ 2-18 พฤศจิกายน 2563 เรียนเวลา 09.00- 17.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์ เรียนทั้งหมด 15 วัน รวม 100 ชั่วโมง

(money bag) ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท (ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่างและค่าอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว)

(notepad) เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
2. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
*หากวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพ หรือ นวดเพื่อสุขภาพ มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน เช่นวุฒิบัตรการเรียน การอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือ หนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัด

SUPPORT