ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ
ชุดเอกสารสำหรับขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู่มีภาวะพึ่งพึง (ร่าง) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการขออนุญาต หรือรับรอง
แบบฟอร์ม ตามพรบ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
แบบฟอร์มอื่นๆ
รายชื่อผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่านรุ่น 1-13
การศึกษา
โครงการหลักสูตร 11 หลักสูตรและรายละเอียด 1. นวดเท้า 60 วัน 2. นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง 3. ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง 4. ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง 5. การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 ชั่วโมง 6. นวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชั่วโมง 7. การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง 8. การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง 9. การบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง 10. นวดไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ต่อยอด 60 หรือ 80 ชั่วโมง 11. นวดสุขภาพขั้นสูง 600 ชั่วโมง
รายชื่อสถาบันหลักสูตรที่ได้รับรอง
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน การเตรียมความพร้อมเปิดกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (COVID-19)
SUPPORT