สาระน่ารู้
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่ดี เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกปีมิได้ขาด อยากจะทำฟันแก้ไขปัญหาช่องปากหรือแม้กระทั่งถ้าหากคุณเป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่จะต้องได้รับการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพ...
คำว่าพำนักระยะยาวหรือลองสเตย์ หมายถึง การท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีการพำนักตั้งแต่ 1 เดือนขึ้น ไป ซึ่งเหตุผลที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกจังหวัดเชียงใหม่นั่นคือ เชียงใหม่เป...
พีเอสซี องค์กรสาธารณประโยชน์ ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน เช่น สอนภาษา  ช่วยเหลือดูแลสุขภาพพื้นฐานแก่ชาวบ้าน ให้ความรู้ด้านวิชาการ ตามความต้องการของชุมชน และจัดการเรื่องที่พักแบบโฮมส...
SUPPORT