ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ วันที่ 7-9 กันยายน 2558

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการโปรแกรมสุขภาพชะลอวัย ได้สุขภาพดีด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญาสุขภาพแบบบูรณาการ (ประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ ครั้งที่ 1)
วันที่ 7-9 กันยายน 2558
ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุม
 ตรวจสอบรายชื่อและสิทธิ์ โดยดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อประกาศ แล้วกด Ctrl F พิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหาในช่องที่แสดงบนหน้าจอ
 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. ของทุกวันหน้าห้องลีลาวดีโดยลงทะเบียนตามตัวอักษร
 ผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ on line 250 คนแรกของการลงทะเบียน จะได้รับ กระเป๋าใส่เอกสาร
 ผู้ที่ลงทะเบียนon line 250 คนแรกของการประชุมแต่ละวัน จะได้รับ เอกสาร และอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ของการประชุมแต่ละวัน
 ผู้ที่ลงทะเบียน on line ตั้งแต่ลำดับที่ 251 ของแต่ละวันสามารถเข้าการประชุมวิชาการได้

ดาวน์โหลด
SUPPORT