คอร์สการอบรมครั้งที่ 1

S :Social Responsibility คือ สำนึกของความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตของคน

E :Engagement คือ การมีจิตวิญญาณของการให้บริการด้วยมาตรฐานแบบมืออาชีพอย่างแท้จริง

N :Network คือ การทำงานร่วมกัน ประสานความร่วมมือในการให้บริการอย่างมีคุณภาพระดับสากล

S :System คือ การพัฒนาอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงเป็นพันธมิตรตลอดโซ่อุปทาน

E :Expertise คือ การมุ่งพัฒนาความรู้ความชำนาญ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการทางวิชาชีพ และการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลด
SUPPORT